SGA Fastigheter

Utredning om modernisering

Bakgrund

Globenområdet är en viktig del i förverkligandet av Söderstaden, Stockholms evenemangs- och nöjesknutpunkt där idrotts-, kultur- och nöjeseve­nemang ska samsas med etableringar inom handel, kontor och service.

SGA Fastigheter AB har fått i uppdrag av Stockholms stad att utreda samt att genomföra analys kring hur Ericsson Globe kan moderniseras i riktning mot en mer flexibel hockey- och evenemangsarena samt hur en nödvändig renovering av Annexet kan genomföras. Därtill att studera möjligheterna att bygga två träningsrinkar i Globenområdet som ska kunna nyttjas både för elit- och breddidrott. Detta i ljuset av att Hovet som evenemangsarena är tekniskt uttjänt och att Ericsson Globe efter snart 30 år i drift behöver omfattande renovering och modernisering. I enlighet med beslutat utredningsdirektiv har SGA Fastigheter tagit fram en rekommendation som finns beskriven nedan.

Parallellt genomför exploateringskontoret en markanvisningstävling avseende marken för Söderstadion (som har rivits) och Hovet (som planeras att rivas). Mer information om tävlingen och vinnarna finns att hitta här.

 

Frågor och svar kring utredningen

 

1. Varför har den här utredningen gjorts?

Ericsson Globe och Annexet har stora renoverings- och moderniseringsbehov. Hovet är 60 år gammalt och är tekniskt uttjänt, vilket betyder att denna inte kan drivas vidare i nuvarande form. Utredningsuppdraget som lämnats till SGA Fastigheter AB omfattade att genomföra analys och ta fram förslag till hur Ericsson Globe inkl. Annexet kan moderniseras i riktning mot en mer flexibel hockey- och evenemangsarena. En flexibel och skalbar Ericsson Globe kan ersätta Hovet och erbjuda en modern och uppgraderad arena.

Arenorna i Globenområdet är en viktig del i att Stockholm fortsatt ska vara en ledande evenemangsstad och att Söderstaden blir en attraktiv stadsdel för boende, näringsidkare och evenemangsbesökare. Vidare skapar stadens arenor stora samhällsekonomiska effekter. Redan idag genererar arenorna i Globenområdet 2 miljarder i vad tillresta spenderar i staden i form av boende, transporter och annan konsumtion (borträknat biljettkostnad).

 

2. Hur ser det rekommenderade förslaget ut?

Utredningens rekommendation till inriktningsbeslut bygger på ett antal åtgärder som är nödvändiga för att framtidssäkra områdets arenor och få de att leva upp till dagens och morgondagens krav:

  • Möjlighet till skalbarhet i arenarummet för att kunna maximera arenaupplevelsen och skapa bästa möjliga akustik för olika evenemang från 5000 – 15 000 besökare.
  • Möjligheten att anpassa arenakapaciteten med hjälp av ny teknik samt förbättrade produktionsförutsättningar som möter framtida krav på teknik som krävs för genomförande av evenemang.
  • En förstärkt rigg för 100 tons last över hela arenarummet för att skapa bättre förutsättningar för moderna produktioner.
  • Möjlighet till bättre service och kringmiljöer samt integrerade digitala lösningar för besökarna.
  • En gemensam ny entré för både Annexet och Ericsson Globe, för att Annexet ska fungera som en helt fristående arena samtidigt som lösningen ger utrymme för fler toaletter och servicepunkter till arenorna.
  • En förstärkning av Annexets tak för att klara en tyngre riggning som moderna produktioner förutsätter samt stå emot snölaster och andra väderförhållanden.
  • Förslaget innefattar också en rivning av Hovet samt anläggande av två underjordiska träningsrinkar på Hovet-marken.

 

3. Vad händer nu?

Vid ett sammanträde den 16 mars har styrelsen i SGA Fastigheter beslutat om att godkänna utredningen och att inleda en fördjupad studie av det rekommenderade förslaget. Detta är ett naturligt steg vid den här typen av omfattande projekt och ett viktigt underlag inför kommande beslutsprocess i kommunfullmäktige.

Den kommande processen kommer handla om en fördjupad projektering för att möjliggöra ett bättre kalkylerbart underlag. Bland annat genom geo-teknologiska undersökningar, studier avseende konstruktion och bärighet samt tekniken kring den rörliga taklösningen. Detta arbete beräknas pågå till och med hösten 2017 och blir ett viktigt underlag inför den kommande beslutsprocessen som tar vid därefter. Byggstart kan påbörjas först efter att alla beslut fattats i kommunfullmäktige.

 

4. Varför behövs ett fördjupat underlag tas fram?

Det är fullt naturligt med fördjupade studier i den här typen av komplexa projekt. Arbetet ska bland annat säkerställa de ekonomiska- och tekniska förutsättningarna vilket blir ett viktigt underlag för att politiken ska kunna fatta ett välgrundat inriktningsbeslut.

Detta betyder i praktiken att vi genomför ett fördjupat arbete innan ett inriktningsbeslut istället för efter. I övrigt är processen den samma.

tidslinje 4

 

 

För frågor, kontakta:

modernisering@sgafastigheter.se

 

Mer läsning:

Läs hela utredningen

www.stockholm.se/soderstaden

www.stockholm.se/globenomradet