SGA Fastigheter

Beslut taget i SGAF:s styrelse att för sin del godkänna förslag till inriktningsbeslut ang. modernisering av Ericsson Globe.

 

SGA Fastigheter AB har sedan tidigare fått i uppdrag av Stockholms stad att utreda samt att genomföra analys kring hur Ericsson Globe kan moderniseras i riktning mot en mer flexibel hockey- och evenemangsarena. Därtill att studera möjligheterna att bygga två träningsrinkar i Globenområdet som ska kunna nyttjas både för elit- och breddidrott. Detta i ljuset av att Hovet som evenemangsarena är tekniskt uttjänt och att Ericsson Globe efter snart 30 år i drift behöver omfattande renovering och modernisering. I december 2016 lämnades utredningens förslag, varefter bolagets styrelse i mars 2017 beslutade att genomföra en fördjupad utredning med fokus på teknik och ekonomi. Den fördjupade utredningen är nu klar och SGAF:s styrelse har den 9 november för sin del godkänt utredningens förslag till inriktningsbeslut. Nu fortsätter beslutsprocessen och ett slutligt inriktningsbeslut planeras kommunfullmäktige ta ställning till i slutet av januari 2018.

Utredningens rekommendation till inriktningsbeslut bygger på ett antal åtgärder som är nödvändiga för att framtidssäkra områdets arenor och få dem att leva upp till dagens och morgondagens krav:

Möjlighet till skalbarhet i arenarummet för att kunna maximera arenaupplevelsen för olika evenemang från 5000 – 15 000 besökare. Detta genom en rörlig taklösning försedd med anpassade akustiska egenskaper.

Möjligheten att anpassa arenakapaciteten med hjälp av ny teknik samt förbättrade produktionsförutsättningar som möter framtida krav på teknik som krävs för genomförande av evenemang.

En förstärkt rigg för 170 tons last över hela arenarummet för att skapa bättre förutsättningar för moderna produktioner.

Möjlighet till bättre service och kringmiljöer samt integrerade digitala lösningar för besökarna.

En ny separat entré för Annexet, för att Annexet ska fungera som en helt fristående arena, som också inkluderar toaletter och enklare försäljningsställen.

En ny entré för pistgäster för att möjliggöra förenklat inträde och köhantering.

Förslaget innefattar också en rivning av Hovet samt anläggande av två träningsrinkar under mark på Hovet-marken.

För mer information:

Dokumentation: www.sgafastigheter.se/modernisering

Mirja Räihä (S), arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad, 076 122 92 34.

Mats Viker, VD SGA Fastigheter, 08-508 353 20