SGA Fastigheter

Modernisering av Ericsson Globe

Bakgrund

Globenområdet är en viktig del i förverkligandet av Söderstaden, Stockholms evenemangs- och nöjesknutpunkt där idrotts-, kultur- och nöjesevenemang ska samsas med etableringar inom handel, kontor och service.

SGA Fastigheter AB har fått i uppdrag av Stockholms stad att utreda samt att genomföra analys kring hur Ericsson Globe kan moderniseras i riktning mot en mer flexibel hockey- och evenemangsarena. Därtill att studera möjligheterna att bygga två träningsrinkar i Globenområdet som ska kunna nyttjas både för elit- och breddidrott. Detta i ljuset av att Hovet som evenemangsarena är tekniskt uttjänt och att Ericsson Globe efter snart 30 år i drift behöver omfattande renovering och modernisering. I december 2016 lämnades utredningens förslag, varefter bolagets styrelse i mars 2017 beslutade att genomföra en fördjupad utredning med fokus på teknik och ekonomi. Den fördjupade utredningen är klar och har utgjort ett underlag för ett inriktningsbeslut som togs i kommunfullmäktige den 29:e januari 2018.

Parallellt har Exploateringskontoret genomfört en markanvisningstävling avseende marken för Söderstadion (som har rivits) och Hovet (som planeras att rivas). Mer information om tävlingen och vinnarna finns att hitta här.

Frågor och svar

Hur ser den fördjupade utredningens förslag ut?

SGA Fastigheter har tagit fram ett förslag utifrån de scenarier som tidigare presenterats i form av en programhandling och ytterligare dokumentation. Utredningens rekommendation till inriktningsbeslut bygger på ett antal åtgärder som är nödvändiga för att framtidssäkra områdets arenor och få dem att leva upp till dagens och morgondagens krav:

  • Möjlighet till skalbarhet i arenarummet för att kunna maximera arenaupplevelsen för olika evenemang från 5000 – 15 000 besökare. Detta genom en rörlig taklösning försedd med anpassade akustiska egenskaper.
  • Möjligheten att anpassa arenakapaciteten med hjälp av ny teknik samt förbättrade produktionsförutsättningar som möter framtida krav på teknik som krävs för genomförande av evenemang.
  • En förstärkt rigg för 170 tons last över hela arenarummet för att skapa bättre förutsättningar för moderna produktioner.
  • Möjlighet till bättre service och kringmiljöer samt integrerade digitala lösningar för besökarna.
  • En ny separat entré för Annexet, för att Annexet ska fungera som en helt fristående arena, som också inkluderar toaletter och enklare försäljningsställen.
  • En ny entré för pistgäster för att möjliggöra förenklat inträde och köhantering.
  • Förslaget innefattar också en rivning av Hovet samt anläggande av två träningsrinkar under mark på Hovet-marken.

Kostnaderna i utredningen uppgår till cirka 720 MSEK. Underhållskostnaderna och kostnaderna för träningsrinkarna ligger lägre än i den förra utredningen, medan kostnaderna för moderniseringen har ökat. Detta framförallt beroende på taklösningen och dess konstruktion, givet Ericsson Globes unika form.

Inom ramen för utredningen har SGA Fastigheter också ingått ett avtal med sin hyresgäst Stockholm Live gällande frånträde av Hovet.

Vad händer nu?

Hur länge planeras Hovet att finnas kvar?Nu har kommunfullmäktige tagit ett inriktningsbeslut utifrån utredningens rekommendationer. Det som händer nu är att utredningen kommer att ta fram ett mer detaljerat underlag utifrån den inriktning som kommunfullmäktige har beslutat om. Nästa steg i stadens beslutsprocess är ett genomförandebeslut, dvs ett beslut om att genomföra moderniseringen.

Utredningen som pågår inför ett genomförandebeslut har förlängts för att få bra med tid att se över alla tekniska alternativ. SGAF vill presentera ett så utförligt och kvalitetssäkrat underlag som möjligt till kommunfullmäktige.

Om genomförandebeslutet sedan behandlas under våren 2019 kan underhålls- och moderniseringsarbetet därefter genomföras mellan 2019 – 2021 preliminärt, där de stora åtgärderna i arenarummet sker under sommarmånaderna för att minimera störningar för planerade evenemang.

Hur länge planeras Hovet att finnas kvar?

Under moderniseringsperiod av Ericsson Globe, 2019-2021, planeras Hovet finnas kvar för att säkra evenemang och träningsytor. Först 2021 föreslås en rivning och byggnation av nya underjordiska träningsrinkar planeras till 2022 på platsen där Hovet står idag.

Under den period som Hovet är kvar genomför SGAF underhållsåtgärder kontinuerligt, däremot kommer vi inte att genomföra några större moderniseringsåtgärder av Hovet då den planerade rivningen sker om 3 år. SGAF och Stockholm Live för en diskussion tillsammans med klubbarna för att göra de kommande säsongerna på Hovet så bra som möjliga sett till de förutsättningar som finns.

Varför har den här utredningen gjorts?

Ericsson Globe och Annexet har stora renoverings- och moderniseringsbehov. Hovet är 60 år gammalt och är tekniskt uttjänt, vilket betyder att denna inte kan drivas vidare. Utredningsuppdraget som lämnats till SGA Fastigheter AB omfattade att genomföra analys och ta fram förslag till hur Ericsson Globe inkl. Annexet kan moderniseras i riktning mot en mer flexibel hockey- och evenemangsarena. En flexibel och skalbar Ericsson Globe kan då ersätta Hovet och erbjuda en modern och uppgraderad arena.

Arenorna i Globenområdet är en viktig del i att Stockholm fortsatt ska vara en ledande evenemangsstad och att Söderstaden blir en attraktiv stadsdel för boende, näringsidkare och evenemangsbesökare. Vidare skapar stadens arenor stora samhällsekonomiska effekter. Redan idag genererar arenorna i Globenområdet 2 miljarder i vad tillresta spenderar i staden i form av boende, transporter och annan konsumtion (borträknat biljettkostnad).

För frågor, kontakta:

mats.viker@sgafastigheter.se

Mer läsning:

Läs hela utredningen 
www.stockholm.se/soderstaden
www.stockholm.se/globenomradet