SGA Fastigheter

Energi- och miljöansvar

Vår energi- och miljövision

Stockholm stad har som målsättning att bedriva all verksamhet på ett resurssnålt sätt med minsta möjliga negativa påverkan på miljön och med en strävan om ständig förbättring. Vi på SGA Fastigheter har valt att bygga ett energi- och miljöledningssystem för att få ökad tydlighet och bättre struktur kring energi- och miljöarbetet vilket kommer att bidra till att vi enklare når våra energi- och miljömål.

Hur vi arbetar med energi- och miljöfrågor

SGA Fastigheters energi- och miljöledningssystem beskriver hur vi systematiskt ska arbeta för att ständigt förbättra energi- och miljöprestandan i våra arenor. Med tydliga rutiner och mål, en konkret handlingsplan och regelbunden uppföljning har vi ett effektivt verktyg för att minska energianvändningen, driftkostnaderna och vår miljöpåverkan. Energi- och miljöledningssystemet är uppbyggt enligt den så kallade PDCA-metodiken – en cyklisk process med faserna; planera, genomföra, följa upp och förbättra. Den cykliska processen innebär att vi måste förbättra vårt energi- och miljöarbete kontinuerligt, faserna beskrivs kort nedan.

energi--och-miljöledning-kretslopp

 

Några praktiska exempel

SGA Fastigheters ambition är att energi- och miljömedvetenhet ska genomsyra hela organisationen. Målsättningen för Tele2 Arena är att anläggningen ska bli Sveriges, och en av Skandinaviens, mest energi- och miljöanpassade arenor. Vi installerar solceller för att bidra till en effektiv resursanvändning på våra arenor, hittills har detta skett på Tele2 Arena och Hovet . Dessutom samarbetar vi aktivt med berörda aktörer för bättre sopsortering.

Energianvändning

Den 13 juni tog SGA Fastigheter tillsammans med förvaltningar och bolag inom Stockholm stad emot det så kallade Pingvinpriset. Pingvinpriset delas ut till de bolag som arbetar långsiktigt och ambitiöst i syfte att minska stadens energianvändning och klimatpåverkan. SGA Fastigheters miljömål för 2015 var att minska den jämförbara energiförbrukningen mot 2011 med minst 10%, något som överträffades med råge. Hela 15,9% minskad energiförbrukning har bolaget uppnått sedan 2011.

Nedan presenteras SGA Fastigheters energianvändning på arenorna år för år (klicka på bilderna för att förstora).

Globenarenorna Energianvändning 2011 - 2015 Tele2 Arena Energianvändning 2014 - 2015

 

Hjälp oss bli bättre

Synpunkter och förbättringsförslag angående SGA fastigheters energi- och miljöarbete kan sändas till mailadressen: info@sgafastigheter.se . Märk ämnesraden med ”Miljö och energi SGAF”.